top of page

OC zawodowe przewoźnika do licencji - ALFA

Jeżeli chcesz zawrzeć ubezpieczenie OCZ

ALFA Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.

Ubezpieczenie  OC  zawodowej  przewoźnika

drogowego związane ze spełnieniem wymogu 

określonego   w   art. 7. ust. 1 i 2  w  związku

z  art.  3  ust. 1  lit.  c)   Rozporządzenia  (WE) 

nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r.

dotyczącego dokumentowania zdolności finansowej przy ubieganiu się o licencje transportowe.

ALFA.jpg

Jeżeli jesteś zainteresowany wykupieniem polisy OCZ, pobierz i wypełnij załączone poniżej: Wniosek o zawarcie ubezpieczenia (w przypadku nowego ubezpieczenia) lub Wniosek o zmianę danych  (włączenie nowego pojazdu) lub Wniosek uproszczony (w przypadku kontynuacji dotychczaso-wej polisy) oraz pełnomocnictwo i prześlij je do naszego biura.

Procedura zawarcia ubezpieczenia:

  • CDS przesyła Klientowi mailem wniosek wraz z ogólnymi warunkami ubezpie-czenia, Informacją o produkcie i regulaminem świadczenia usług pośrednictwa ubezpieczeniowego za pomocą systemu informatycznego oraz pełnomo-cnictwo brokerskie lub Klient pobiera je ze strony internetowej CDS.

  • Klient wypełnia i podpisuje wniosek oraz pełnomocnictwo brokerskie i przesyła skany dokumentów do CDS - przyjmuje się, że Klient przesyłając do CDS wypełniony i podpisany wniosek potwierdza zapoznanie się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, informacją o produkcie oraz z regulaminem świadczenia usług pośrednictwa ubezpieczeniowego na stronie CDS,

  • Na podstawie danych zawartych we wniosku, CDS z systemu informatycznego generuje druk polecenia zapłaty składki i przesyła Klientowi mailem wersję elektroniczną polecenia zapłaty,

  • Klient opłaca składkę na konto bankowe wskazane w poleceniu zapłaty,

  • Po zaksięgowaniu składki na koncie odbiorcy, CDS z systemu informatycznego generuje polisę i przesyła ją Klientowi w wersji elektronicznej (mailem).

Jeżeli posiadasz liczną flotę i chciałbyś uzyskać dodatkowe zniżki, zadaj nam pytanie lub skontaktuj się z nami.

001.jpg
bottom of page