top of page

OC przewoźnika w ruchu międzynarodowym i krajowym

W oparciu o możliwości jakie dają wiodące w segmencie ubezpieczeń transpor-towych towarzystwa ubezpieczeniowe: STU Ergo Hestia SA, Wiener TU SA i Generali TU SA, CDS opracował autorskie i korzystne dla przewoźników warunki ubezpieczenia OCP, uwzględniające potrzeby wynikające z faktu ponoszenia odpowiedzialności cywilnej wynikającej z prowadzenia działalności transportowej.

 

Oferty są przygotowane w kilku wersjach i adresowane są do przewoźników osiągających przychody z działalności transportowej: do 2 mln. zł i powyżej

2 mln. zł, a także do przewoźników wykonujących przewozy busami do 3,5 tony. 

Każda z tych ofert uwzględnia specyfikę wykonywanej działalności i zawiera rozszerzenia, które są niezbędne dla określonego charakteru przewozów.

 

Nasze oferty OCP w zakresie podstawowym uwzględniają:

 • możliwość parkowania poza parkingami strzeżonymi

 • możliwość pozostawienia pojazdu z towarem bez opieki w sytuacjach wynikających z potrzeb transportowych przewoźnika, np. w związku z przestrzeganiem przepisów o czasie pracy, oczekiwaniem na rozładunek, doładunek, przeładunek lub na załatwienie formalności finansowych i celnych, tankowaniem pojazdu na stacjach paliw, zjedzeniem posiłku, skorzystaniem z toalety na stacji paliw lub MOP

 • rozszerzenie ochrony o przewozy wykonywane przez podwykonawców

 • zniesiony obowiązek wpisywania ubezpieczającego w list przewozowy w sytuacji, gdy przewóz jest zlecany podwykonawcy

 • nie wpisywanie do polisy pojazdów, którymi są przewożone ładunki - ubezpieczeniem objęte są wszystkie przewozy wykonywane przez ubezpieczającego niezależnie od pojazdu, którym są one wykonywane

 • sumę gwarancyjną ustanowioną na każde zdarzenie (odrębnie dla każdego frachtu - nie zachodzi zjawisko zmniejszenia sumy o już wypłacone odszkodowanie)

 • poziomy sum gwarancyjnych: 100.000 EUR, 200.000 EUR lub 300.000 EUR - istnieje możliwość ustanowienia sumy na poziomie 500.000 EUR 

 • kwotowe i niskie franszyzy redukcyjne - 200 EUR lub dla niektórych ryzyk 500 EUR

 • możliwość doubezpieczenia swojej odpowiedzialności do wartości deklarowanej zgodnie z art. 24 konwencji CMR

Gdzie znajdziesz szczegóły na temat naszych ofert?

Jeżeli chcesz zapoznać się z proponowanymi przez nas rozwiązaniami, kliknij na poniższe banery:

Oferty OCP mogą zawierać dodatkowe rozszerzenia zakresu, np. o szkody rzeczowe:

 • powstałe wskutek rażącego niedbalstwa

 • powstałe wskutek winy umyślnej

 • spowodowane przez oszustów, którym przewoźnik zleci przewóz towaru,

 • powstałe wskutek wydania towaru osobie nieuprawnionej

 • powstałe wskutek zniszczenia towaru przez uchodźców i emigrantów, którzy przedostali się do przestrzeni ładunkowej

 • powstałych wskutek konfiskaty, przepadku, zaboru, przetrzymywania przesyłki przez uprawnione organy (policję, straż graniczną lub urząd celny)

 • w przewożonych towarach podwyższonego ryzyka (np. elektroniki, AGD, leków, itp.)

a także rozszerzenia o dodatkowe koszty, np.:

 • związane z oczyszczaniem gleby z substancji zanieczyszczających,

 • poniesione na dochodzenie należności z tytułu przewoźnego,

 • wynikające z nieterminowego podstawienia środka transportu pod załadunek.

Informacje na temat innych ofert znajdziesz po linkami:

Hestia
Wiener
Generali
CDS Ubezpieczenia transportowe
bottom of page