top of page

OC do licencji transportowej - przepisy

OC zawodowe przewoźnika do licencji w jeden dzień

OCZ do licencji

Znowelizowana ustawa o transporcie drogowym została ogłoszona w dzienniku ustaw 16 maja 2013 r., zatem od 15 sierpnia 2013 r. przy ubieganiu się o licencje i wypisy obowiązują już nowe, zmienione przepisy. Nie oznacza to, że ustawo-dawca ominął przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009, które spowodowały utrudnia w prowadzeniu działalności trans-portowej w roku 2012. W kwestii dokumentowania zdolności finansowej nowe przepisy pozostały w zgodzie z rozporządzeniem, jednak ustawodawca wyraźnie dostosował je do realiów naszego kraju.

Ustawodawca przede wszystkim uregulował kwestie dotyczące zasad poświad-czania rocznego sprawozdania finansowego. Zgodnie bowiem z art. 7b. ust. 2 i 3 znowelizowanej ustawy o transporcie drogowym:

„2. Audytorem upoważnionym do poświadczenia rocznych sprawozdań finansowych, o którym mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, jest biegły rewident w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

3. Odpowiednio upoważnioną osobą do poświadczenia rocznych sprawozdań finansowych, o której mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, jest członek zarządu spółki prawa handlowego lub innej osoby prawnej, wspólnik spółki jawnej, komplementariusz spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, lub przedsiębiorca będący osobą fizyczną.”

 

Takie rozwiązanie z całą pewnością spowoduje, że wielu przewoźników sięgnie po sprawozdania i za ich pomocą będzie dokumentować posiadaną zdolność finansową. Będą oni musieli jednak liczyć się z tym, że takowe musi potwierdzić, że dysponują „... kapitałem i rezerwami w wysokości 9.000 EUR w przypadku wykorzystywania tylko jednego pojazdu i 5.000 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd.”.

Ustawodawca w art.7b. ust. 1.dał też wyraźne przyzwolenie na korzystanie

z art. 7 ust. 2 rozporządzenia 1071/2009:

„1. Przedsiębiorca, który nie jest obowiązany na podstawie przepisów ustawy 

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330) do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego może udokumentować swoją zdolność finansową, o której mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w sposób wskazany w art. 7 ust. 2 tego rozporządzenia.”

 

Tak więc przewoźnikom, którzy nie będą zobowiązani do dokumentowania zdolności finansowej stosownym sprawozdaniem lub nie będą chcieli skorzystać z takiej możliwości, pozostaje rozwiązanie dotychczasowe – ubezpieczenie OC zawodowej przewoźnika.

 

Organy wydające licencje i wypisy, nie powinny mieć już żadnych wątpliwości z interpretacją nowych przepisów.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE) nr 1071/2009

z dnia 21 października 2009 r. zmieniło dość radykalnie zasady wydawania uprawnień przewozowych (zezwoleń, licencji i wypisów). Rozporządzenie wprawdzie daje możliwość potwierdzania zdolności finansowej ubezpieczeniem odpowiedzialności zawodowej przewoźnika, ale polski rynek ubezpieczeniowy raczej nie jest zainteresowany tworzeniem produktu dla potrzeb dokumentowania zdolności finansowej. Efektem tego jest to, że zaledwie kilka towarzystw wypracowało i posiada odpowiedni produkt, który spełnia wymogi rozporządzenia.

  

Polisa w jeden dzień

 

Pionierem i póki liderem jest towarzystwo ubezpieczeniowe CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt., które z polskimi partnerami potrafiło sprostać wymogom nowego prawa transportowego i stworzyło produkt, który do dziś cieszy się największym zainteresowaniem przewoźników. Zadziało się to bowiem za sprawą platformy, która obsługuje ten produkt i pozwala w ciągu jednego dnia uzyskać niezbędne potwierdzenie, którego forma elektroniczna jest akceptowana przez Bds.TM (dawny BOTM) oraz Starostwa Powiatowe.

 

Możliwe dołączenie do teczki w Bds.TM (BOTM)

 

Biura, które działają w Warszawie i oferują tego typu ubezpieczenia mogą też dostarczyć polisę do Bds.TM (BOTM) celem dołączenia jej do złożonego wniosku. Dla wielu przewoźników zamiejscowych jest to duże ułatwienie,

gdyż skraca to czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku i uzyskanie licencji lub wypisu.

 

Polisę należy co rok odnawiać - WAŻNE

 

Warto pamiętać, że art. 7 ust. 1. tego rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 nakłada na przewoźników obowiązek posiadania zdolności finansowej, aby "…być w stanie w każdym momencie roku finansowego spełnić swoje zobowiązania finansowe.".

Tak więc, aby spełnić wymóg określony w art. 7. ust. 1. rozporządzenia, nie wystarczy zawrzeć ubezpieczenie raz przy uzyskiwaniu licencj - polisę należy wznawiać co rok, gdyż dopiero to pozwoli na udokumentowanie posiadanej zdolności finansowej. W przeciwnym razie o takim obowiązku mogą przypomnieć inspektorzy ITD, co może pociągać za sobą sankcje finansowe.

bottom of page