top of page

OCP w ruchu międzynarodowym i krajowym - oferta Generali

Generali

Przewoźnicy mogą skorzystać z oferty ubezpieczenia OC przewoźnika, przygotowanej wspólnie z Generali TU SA, która uwzględnia szeroki zakres ochrony, wysokie sumy gwarancyjne i składkę na bardzo konkurencyjnym poziomie.

Franszyza redukcyjna (stała dla wszystkich przewozów)

 • 200 EUR w każdej szkodzie (z wyjątkiem samochodów i motocykli)

 • 400 EUR w każdym przewożonym pojeździe (dla samochodów i motocykli)

Zakres ubezpieczenia może dodatkowo obejmować szkody:

 • powstałe wskutek rażącego niedbalstwa

 • spowodowane przez oszustów, którym przewoźnik zleci przewóz towaru,

 • powstałe wskutek wydania towaru osobie nieuprawnionej 

 • szkody powstałe wskutek utraty towaru w wyniku oszustwa dokonanego przez osoby podające się za podmioty świadczące usługi transportowe

 • powstałe wskutek uszkodzeniu lub zaboru towaru przez uchodźców i emigrantów, którzy przedostali się do przestrzeni ładunkowej

 • powstałe wskutek konfiskaty, przepadku, zaboru, przetrzymywania przesyłki przez uprawnione organy (policję, straż graniczną lub urząd celny)

 • powstałe w czasie załadunku lub rozładunku, jeżeli przewoźnik był zobowiązany do wykonania tych czynności

 

Ubezpieczenie OCP w ruchu kabotażowym na terenie krajów Unii Europejskiej oraz Niemiec

Istnieje możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o przewozy kabotażowe wykonywa-ne w krajach EU oraz Niemiec na warunkach opracowanych przez CDS. Warunki uwzględniają analogiczną ochronę jak w ubezpieczeniu OCP w ruchu krajowym i międzynarodowym. 

Jak można uzyskać ofertę?

Jeżeli jesteś zainteresowany skorzystaniem z jednej z ofert OCP Generali TU SA, pobierz druki zapytań, wypełnij je i prześlij do naszego biura lub zadzwoń do nas.

Druki i formularze

Oferta OC dla przewoźników  - różny zakres w zależności od poziomu ryzyka

Konstrukcja naszych ofert, poprzez system rozszerzeń zawartych w klauzulach, pozwala na takie skonfigurowanie ubezpieczenia OCP, aby optymalnie chroniło odpowiedzialność przewoźnika. Przed przedstawieniem oferty często dokonujemy oceny ryzyka, która polega na określeniu możliwych zagrożeń w oparciu o uzyskane dokumenty i informacje. Oceniamy również dotychczasowe umowy ubezpieczenia pod kątem pokrycia ryzyk występujących w działalności przewoźnika. Po wewnętrznym audycie przedstawiamy klientom nasze sugestie.

Proponowane przez nas ubezpieczenie OCP obejmuje (w standardzie):

 • przesyłki towarowe różne, w tym  towary podwyższonego ryzyka, takie jak: sprzęt RTV, komputerowy i jego części  składowe, telekomunikacyjny, AGD, telefony komórkowe, wyroby alkoholowe i  tytoniowe, leki, opony, części zamienne i podzespoły samochodowe, samochody i  motocykle oraz materiały niebezpieczne (z wyjątkiem klasy I i VII) – w zależności od wybranego wariantu, z możliwością włączenia ochrony za przewóz innych przesyłek,

 • szkody powstałe na terenie Europy, w tym Ukrainy (z wyłączeniem Rosji i Białorusi),

 • szkody powstałe w czasie przewozu przez podwykonawców bez wymogu wpisywania ubezpieczającego w list przewozowy (dość ważny element ochrony),

 • szkody powstałe wskutek rabunku (rozboju) i kradzieży z włamaniem,

 • szkody kradzieżowe powstałe poza parkingami strzeżonymi,

 • szkody finansowe powstałe w wyniku opóźnienia w dostawie,

 • obciążenia celne i inne wydatki poniesione w bezpośrednim związku z przewozem towaru,

 • szkody wynikające z niezastosowania się do poleceń nadawcy (art. 12 CMR),

 • ochronę ubezpieczeniową w przypadku braku ważności badania technicznego pojazdu, jeżeli stan techniczny pojazdu nie przyczynił się do powstania szkody,

 • koszty dodatkowe (usunięcia pozostałości po szkodzie, wywozu, składowania, utylizacji, uprzątnięcia miejsca zdarzenia).

bottom of page