top of page

OCP w ruchu międzynarodowym i krajowym - oferta Hestii

OCP STU Ergo Hestia SA

STU Ergo Hestia SA przygotowała dla nas konkurencyjną ofertę ubezpieczenia OC przewoźnika, która daje możliwość dostosowania zakresu ochrony do oczekiwań klienta. Oferty są prezentowane w dwóch wersjach: dla przewoźników osiągających przychody do 2 mln. zł i powyżej 2 mln. zł.

Proponowane przez nas ubezpieczenie OCP obejmuje:

 • przesyłki towarowe takie jak: AGD, audio Hi-Fi, RTV, komputery, akcesoria komputerowe oraz ich części składowe, alkohol pow. 2%, wyroby tytoniowe, kosmetyki, opony i części samochodowe, leki i wyroby przemysłu farmaceutycznego, towary określone w Zał. nr 1 i 2 konwencji ATP, pojazdy samochodowe oraz materiały niebezpieczne (z wyjątkiem klasy I i VII) – w zależności od potrzeb klienta,

 • szkody powstałe na terenie Europy w tym Rosji, Białorusi i Ukrainy,

 • szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa,

 • szkody powstałe w czasie przewozu przez podwykonawców bez wymogu wpisywania ubezpieczającego w list przewozowy, 

 • szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem i rabunku,

 • szkody kradzieżowe powstałe poza parkingami strzeżonymi,

 • szkody finansowe powstałe w wyniku opóźnienia w dostawie,

 • szkody powstałe w czasie załadunku i rozładunku,

 • szkody w towarze wynikające z czynności zabezpieczenia towaru,

 • obciążenia celne i inne wydatki poniesione w bezpośrednim związku z przewozem towaru,

 • szkody wynikające z niezastosowania się do poleceń nadawcy,

 • koszty dodatkowe (usunięcia pozostałości po szkodzie, wywozu, składowania, utylizacji, uprzątnięcia miejsca zdarzenia).

Zakres ubezpieczenia może dodatkowo obejmować szkody:

 • spowodowane przez oszustów, którym przewoźnik zleci przewóz towaru,

 • powstałe wskutek wydania towaru osobie nieuprawnionej 

 • szkody powstałe wskutek utraty towaru w wyniku oszustwa dokonanego przez osoby podające się za podmioty świadczące usługi transportowe

 • powstałe wskutek uszkodzeniu lub zaboru towaru przez uchodźców i emigrantów, którzy przedostali się do przestrzeni ładunkowej

 • powstałe wskutek konfiskaty, przepadku, zaboru, przetrzymywania przesyłki przez uprawnione organy (policję, straż graniczną lub urząd celny)

 • powstałe w czasie załadunku lub rozładunku, jeżeli przewoźnik był zobowiązany do wykonania tych czynności

 • powstałe wskutek naruszenia przepisów ruchu drogowego podczas wykonywania zlecenia transportowego,

 • ochronę za szkody w przewożonych paletach, platformach i kontenerach,

Ubezpieczenie OCP w ruchu kabotażowym na terenie krajów Unii Europejskiej oraz Niemiec

Istnieje możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o przewozy kabotażowe wykony-wane w krajach EU oraz Niemiec na indywidualnych warunkach. Hestia nie rozszerza ubezpieczeń OCP o przewozy kabotażowe wykonywane pojazdami

o DMC do 3,5 tony na terenie Niemiec.

Franszyza redukcyjna (stała dla wszystkich przewozów)

 • od 200 EUR do 5% - w zależności od ubezpieczonego ryzyka

Jak można uzyskać ofertę?

Jeżeli jesteś zainteresowany skorzystaniem z jednej z ofert OCP STU Ergo Hestia SA, pobierz druki zapytań, wypełnij je i prześlij do naszego biura lub zadzwoń do nas.

Druki i formularze

bottom of page