OCP w ruchu międzynarodowym i krajowym - oferta Hestii

STU Ergo Hestia SA przygotowała dla nas konkurencyjną ofertę ubezpieczenia OC przewoźnika, która daje możliwość dostosowania zakresu ochrony do oczekiwań klienta. Oferty są prezentowane w dwóch wersjach: dla przewoźników osiągających przychody do 2 mln. zł i powyżej 2 mln. zł.

Proponowane przez nas ubezpieczenie OCP obejmuje:

 • przesyłki towarowe takie jak: AGD, audio Hi-Fi, RTV, komputery, akcesoria komputerowe oraz ich części składowe, alkohol pow. 2%, wyroby tytoniowe, kosmetyki, opony i części samochodowe, leki i wyroby przemysłu farmaceutycznego, towary określone w Zał. nr 1 i 2 konwencji ATP, pojazdy samochodowe oraz materiały niebezpieczne (z wyjątkiem klasy I i VII) – w zależności od potrzeb klienta,

 • szkody powstałe na terenie Europy w tym Rosji, Białorusi i Ukrainy,

 • szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa,

 • szkody powstałe w czasie przewozu przez podwykonawców bez wymogu wpisywania ubezpieczającego w list przewozowy, 

 • szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem i rabunku,

 • szkody kradzieżowe powstałe poza parkingami strzeżonymi,

 • szkody finansowe powstałe w wyniku opóźnienia w dostawie,

 • szkody powstałe w czasie załadunku i rozładunku,

 • szkody w towarze wynikające z czynności zabezpieczenia towaru,

 • obciążenia celne i inne wydatki poniesione w bezpośrednim związku z przewozem towaru,

 • szkody wynikające z niezastosowania się do poleceń nadawcy,

 • koszty dodatkowe (usunięcia pozostałości po szkodzie, wywozu, składowania, utylizacji, uprzątnięcia miejsca zdarzenia).

Zakres ubezpieczenia może dodatkowo obejmować szkody:

 • spowodowane przez oszustów, którym przewoźnik zleci przewóz towaru,

 • powstałe wskutek wydania towaru osobie nieuprawnionej 

 • szkody powstałe wskutek utraty towaru w wyniku oszustwa dokonanego przez osoby podające się za podmioty świadczące usługi transportowe

 • powstałe wskutek uszkodzeniu lub zaboru towaru przez uchodźców i emigrantów, którzy przedostali się do przestrzeni ładunkowej

 • powstałe wskutek konfiskaty, przepadku, zaboru, przetrzymywania przesyłki przez uprawnione organy (policję, straż graniczną lub urząd celny)

 • powstałe w czasie załadunku lub rozładunku, jeżeli przewoźnik był zobowiązany do wykonania tych czynności

 • powstałe wskutek naruszenia przepisów ruchu drogowego podczas wykonywania zlecenia transportowego,

 • ochronę za szkody w przewożonych paletach, platformach i kontenerach,

Ubezpieczenie OCP w ruchu kabotażowym na terenie krajów Unii Europejskiej oraz Niemiec

Istnieje możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o przewozy kabotażowe wykony-wane w krajach EU oraz Niemiec na indywidualnych warunkach. Hestia nie rozszerza ubezpieczeń OCP o przewozy kabotażowe wykonywane pojazdami

o DMC do 3,5 tony na terenie Niemiec.

Franszyza redukcyjna (stała dla wszystkich przewozów)

 • od 200 EUR do 5% - w zależności od ubezpieczonego ryzyka

Jak można uzyskać ofertę?

Jeżeli jesteś zainteresowany skorzystaniem z jednej z ofert OCP STU Ergo Hestia SA, pobierz druki zapytań, wypełnij je i prześlij do naszego biura lub zadzwoń do nas.

Druki i formularze

© 2009 CDS Kancelaria Brokerska                                                                                                                          Warszawa 02-795, ul. Wiolinowa 10 lok. 53, mail: biuro@cds-odszkodowania.pl

 • Facebook Social Icon