top of page

OCP w ruchu międzynarodowym i krajowym - oferta Wiener

Wiener TU SA

Przewoźnicy mogą skorzystać z oferty ubezpieczenia OC przewoźnika opracowanej wspólnie z Wiener TU SA, która zapewnia optymalną ochronę nie tylko odpowiedzialności cywilnej wynikającej z wykonywania przewozów międzynarodowych i krajowych, ale też przewozów kabotażowych wykonywanych na terenie krajów Unii Europejskiej, w tym Niemiec.

To co można uzyskać korzystając z proponowanego przez nas rozwiązania,

to możliwość objęcia ochroną szkód w przesyłkach i strat finansowych, które zazwyczaj nie są obejmowane polisami OCP, powstałych z powodu:

 • niewłaściwego, niedostatecznego lub nieprawidłowego zamocowania i zabezpieczenia przesyłki na środku transportu,

 • nieterminowego podstawienia środka transportu pod załadunek,

 • dochodzenia bezpodstawnie potrąconych należności z tytułu przewoźnego,

 • wydania towaru osobie nieuprawnionej (podwykonawcy lub odbiorcy),

 • wykonywania przewozu przez osobę będącą w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających,

 • konfiskaty, przepadku, zaboru, przetrzymania lub wskutek innych rozporządzeń towarem przez organy państwowe do tego uprawnione,

 • podniesienia i wyciagnięcia środka transportu - nawet jeśli koszty te nie są bezpośrednio związane z ratowaniem, przeładunkiem przewożonej przesyłki i/lub dalszą kontynuacjątransportu tym środkiem transportu (dodatkowy Assistance),

 • zanieczyszczenia gleby lub podłoża substancjami pochodzącymi z cystern i silosów oraz paliwem pochodzącym ze zbiorników. 

Zakres podstawowy przewiduje możliwość objęcia ochroną przewozów: 

 • międzynarodowych, wykonywanych na terenie Europy, w tym Rosji, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii oraz azjatyckiej części Turcji

 • kabotażowych, wykonywanych na terenie krajów Unii Europejskiej (za wyjątkiem Niemiec)​

Ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona o przewozy:

 • kabotażowe, wykonywane na terenie Niemiec (dotyczy również tzw. busów)

 • krajowe, wykonywane na terenie Polski

Co dodatkowo wyróżnia ofertę, to możliwość objęcia pełną ochroną przewozów wykonywanych pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC):

 • do 3,5 tony (samochody dostawcze, tzw. busy)

 • powyżej 3,5 tony (pozostałe ciężkie)

Suma gwarancyjna (wariant: na każdy wypadek)

Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie standardowym może obejmować:

 • przesyłki towarowe różne oraz towary podwyższonego ryzyka, takie jak: sprzęt RTV, komputerowy i jego części składowe, telekomunikacyjny, AGD, telefony komórkowe, wyroby alkoholowe i tytoniowe, leki, opony, części zamienne i podzespoły samochodowe, motocykle oraz materiały niebezpieczne (z wyjątkiem klasy I i VII)

 • szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa i winy umyślnej

 • szkody rzeczowe powstałe wskutek przedostania się osób trzecich do przestrzeni ładunkowej pojazdu

 • szkody powstałe wskutek naruszenia przepisów ruchu drogowego podczas wykonywania zlecenia transportowego

 • szkody powstałe w czasie wykonywania przewozu przez podwykonawców bez konieczności wpisywania Ubezpieczającego w list przewozowy

 • szkody powstałe w czasie załadunku i wyładunku towaru

 • szkody w przewożonych paletach, giterboxach, innych jednostkach ładunkowych oraz kontenerach

 • szkody powstałe w następstwie zamoczenia, zawilgocenia i zabrudzenia będącego wynikiem niewystarczającego umycia cysterny, przewodów odprowadzających, pomp, itp.

 • szkody powstałe wskutek rabunku i kradzieży z włamaniem

 • szkody kradzieżowe powstałe poza parkingami strzeżonymi oraz parkingami przy restauracjach lub stacjach paliw (np. w miejscu rozładunku, przeładunku lub doładunku) a także w innych miejscach, w razie konieczności spowodowanej innymi czynnikami transportowymi

 • szkody finansowe powstałe w wyniku opóźnienia w dostawie

 • obciążenia celne i inne wydatki poniesione w bezpośrednim związku z przewozem towaru

 • szkody wynikające z niezastosowania się do poleceń nadawcy (art. 12 CMR)

 • ochronę ubezpieczeniową w przypadku braku ważności badania technicznego pojazdu, jeżeli stan techniczny pojazdu nie przyczynił się do powstania szkody

 • koszty dodatkowe (transportu zastępczego, uprzątnięcia miejsca zdarzenia, usunięcia pozostałości po szkodzie, np. wywozu, składowania lub utylizacji).

Franszyza redukcyjna (stała dla wszystkich przewozów)

 • od 200 EUR - bez względu na ilość poszkodowanych

Jak można uzyskać ofertę?

Jeżeli jesteś zainteresowany skorzystaniem z oferty OCP GOTHAER TU SA, pobierz druki zapytań, wypełnij je i prześlij do naszego biura lub zadzwoń do nas.

Druki i formularze

 • w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym, międzynarodowym i kabotażowym na terenie państw członków UE (z wyłączeniem Niemiec):

       - 100.000 EUR, 200.000 EUR lub 300.000 EUR (do wyboru)

 • w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu kabotażowym na terenie Niemiec, w odniesieniu do pojazdów o DMC:

       - powyżej 3,5 tony:     600.000 EUR na jedno i 1.200.000 EUR na wszystkie                                                        zdarzenia

       - do 3,5 tony:              100.000 EUR, 200.000 EUR lub 300.000 EUR  (do wyboru)

bottom of page