top of page

BUS-oferta OCP dla przewoźników wykonujących przewozy pojazdami o DMC do 3,5 tony

Dla przewoźników wykonujących przewozy pojazdami o DMC nieprzekraczającej 3,5 tony przygotowaliśmy specjalną ofertę, która uwzględnia ryzyka, z jakimi borykają się BUS-przewoźnicy. Nasza BUS-oferta OCP, za atrakcyjną cenę zapewnia optymalną ochronę jakiej nie oferują inni pośrednicy i zakłady ubezpieczeń.

 

Zaletą oferty jest to, że ustalony jest wspólny zakres ubezpieczenia  dla przewozów międzynarodowych i krajowych, ale również przewozów kabotażowych wykonywanych

na terenie krajów Unii Europejskiej. Konstrukcja oferty umożliwia takie skonfigurowanie zakresu ubezpieczenia, aby polisa optymalnie chroniła interes przewoźnika. Pozwala również na uzyskanie oszczędności na składce, której koszt może wynosić nawet 1.500 zł. 

ZAKRES UBEZPIECZENIA MOŻE BYĆ DODATKOWO ROZSZERZONY

POPRZEZ WYKUPIENIE KLAUZUL DODATKOWYCH:

Klauzula 1

Rozszerzenie ochrony o przewozy wykonywane na terenie Polski

Klauzula 2

Rozszerzenie ochrony o przewozy kabotażowe wykonywane na terenie Niemiec, z uwzględnieniem prawa obowiązującego w tym kraju

Klauzula 3

Klauzula wydania przesyłki osobie nieuprawnionej (odbiorcy lub fałszywemu podwykonawcy)

Klauzula 4

Klauzula podniesienia i wyciągnięcia środka transportu, nawet jeśli koszty te nie są bezpośrednio związane z ratowaniem, przeładunkiem przewożonej przesyłki i/lub dalszą kontynuacją transportu tym środkiem transportu (nie dotyczy kosztów ponoszonych przez podwykonawców)

Klauzula 5

Klauzula kosztów poniesionych na dochodzenie należności z tytułu przewoźnego, potrąconego przez zleceniodawcę w związku z niezasadnym roszczeniem

Klauzula 6

Klauzula nieterminowego podstawienia środka transportu pod załadunek, pokrywająca powstałe z tego tytułu po stronie uprawnionego szkody rzeczowe i finansowe (nie dotyczy kar umownych)

Klauzula 7

Klauzula kosztów oczyszczenia gleby z substancji zanieczyszczających, które wydostały się z pojazdu, np. paliwa ze zbiorników (nie dotyczy kosztów ponoszonych przez podwykonawców)

NIEZALEŻNIE OD POWYŻSZEGO, OCHRONA UBEZPIECZENIOWA OBEJMUJE ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNĄ UBEZPIECZONEGO ZA SZKODY:

 • powstałe wskutek utraty, niewykorzystania lub nienależytego wykorzystania dokumentów wymienionych w liście przewozowym

       i dołączonych do niego 

 • powstałe wskutek niezastosowania się do poleceń nadawcy

 • powstałe w przesyłce przewożonej pojazdami z zabudową izotermiczną w wyniku samoczynnego wyłączenia się lub nieprawidło-wego funkcjonowania agregatu chłodniczego

 • powstałe w czasie wykonywania przewozu w sytuacji, gdy pojazd nie miał ważnych badań technicznych i gdy kierowca nie posiadał

       ważnego prawa jazdy

 

OCHRONA UBEZPIECZENIOWA OBEJMUJE RÓWNIEŻ ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNĄ UBEZPIECZONEGO ZA:

 • obciążenia celne i inne wydatki poniesione z przewozem towaru,

 • szkody finansowe powstałe w wyniku opóźnienia w dostawie,

 • uzasadnione, poniesione przez Ubezpieczonego i udokumentowane koszty pozostające w związku ze szkodą objętą ochroną ubezpieczeniową:

 • wynikłe z zastosowania niezbędnych środków w celu ratowania ubezpieczonego mienia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, w tym  m. in. koszty przeładunku towaru na inny środek transportu, transportu zastępczego przesyłki do miejsca przeznaczenia lub innego uzgodnionego miejsca,

 • usunięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami ich wywozu i przejściowego składowania nie dłuższego niż 30 dni,

 • uprzątnięcie miejsca, w którym doszło do szkody,

 • utylizacji (fizycznego zniszczenia mienia),

 • ekspertyzy wykonanej przez rzeczoznawcę powołanego przez Ubezpieczonego

       lub poszkodowanego,

 • obrony sądowej i pozasądowej Ubezpieczonego przed roszczeniami

       w sporze prowadzonym w porozumieniu z ubezpieczycielem w tym              kosztów mediacji lub postępowania pojednawczego.

 

PRZESYŁKI OBJĘTE OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ:

Rodzajowo różne, w tym m. in. sprzęt RTV, komputerowy i jego części składowe, telekomunikacyjny, AGD, telefony komórkowe, wyroby alkoholowe i tytoniowe, leki, opony, części zamienne i podzespoły samochodowe, motocykle oraz materiały niebezpieczne (z wyjątkiem

klasy I i VII) oraz artykuły chłodnicze, z uwzględnieniem przesyłek wyłączonych z ochrony na podstawie warunków ubezpieczenia. 

ZAKRES TERYTORIALNY standardowo obejmuje przewóz przesyłek w ruchu:

 • międzynarodowym na terenie krajów Europy, w tym azjatyckiej część Turcji oraz na terenie krajów byłego ZSRR takich jak: Rosja, Białoruś, Ukraina i Mołdawia

 • kabotażowym na terenie krajów Unii Europejskiej, za wyjątkiem Niemiec (opcja dodatkowo płatna)

Ubezpieczenie może obejmować (dodatkowe płatne klauzule) przewóz przesyłek w ruchu:

 • kabotażowym na terenie Niemiec

 • krajowym (na terenie Polski)

 

SUMA GWARANCYJNA (na każdy wypadek w okresie ubezpieczenia): 

 • w OCP w ruchu krajowym, międzynarodowym i kabotażowym na terenie krajów UE, w tym Niemiec: 100.000 EUR, 200.000 EUR lub 300.000 EUR 

 

FRANSZYZA REDUKCYJNA (wszystkie przewozy):

 • 200 EUR w każdej szkodzie, niezależnie od liczby poszkodowanych

 

ZAKRES PODSTAWOWY OBEJMUJE ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNĄ UBEZPIECZONEGO ZA SZKODY RZECZOWE W PRZESYŁCE:

 • wyrządzone przez Ubezpieczonego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa           

 • powstałe w przewożonych ładunkach spowodowane kradzieżą, rabunkiem, rozbojem, kradzieżą rozbójniczą lub zuchwałą

 • powstałe wskutek przedostania się osób trzecich (np. emigrantów i uchodźców) do przestrzeni ładunkowej pojazdu

 • powstałe wskutek wykonywania przewozu przez osobę będącą w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających

 • powstałe w przesyłce w związku z konfiskatą, przepadkiem, zaborem, przetrzymaniem lub wskutek innych rozporządzeń towarem przez organy państwowe do tego uprawnione w związku z przeważeniem pojazdu, obecnością osób trzecich w ładowni pojazdu lub stwierdzonym przemytu towaru (nie dotyczy kar umownych i grzywien) 

 • powstałe wskutek niewłaściwego, niedostatecznego lub nieprawidłowego zamocowania i zabezpieczenia przesyłki na środku transportu

 • powstałe wskutek naruszenia przez kierujących pojazdami przepisów ruchu drogowego obowiązujących w kraju, w którym doszło do zdarzenia (szkody)

 • powstałe w przesyłce w czasie przewozu wykonywanego przez podwykonawców, bez konieczności wpisywania Ubezpieczonego w list przewozowy

 • powstałe w czasie załadunku i wyładunku, jeżeli Ubezpieczony jest zobowiązany do wykonania tych czynności oraz wynika to z umowy przewozu

 • powstałe w samym opakowaniu przy braku szkody w przesyłce, jeżeli powoduje to utratę wartości użytkowej lub handlowej przesyłki.

BUS-oferta OCP - warunki ubezpieczenia

Sprawdź, a przekonasz się, że nasza oferta jest dobra.

bottom of page